INTERN REGLEMENT - Explosief vzw

Ga naar de inhoud
INTERN REGLEMENT

NAAM EN DOEL

 1. Explosief vzw

 2. De vereniging heeft tot doel: theater maken in de meest ruime zin van het woord.


LEDEN: RECHTEN EN PLICHTEN

Leden worden verwacht aan volgende voorwaarden te voldoen:

 1. Toneel is de motivatie en de beloning op zich. Eventuele bijkomende voordelen zijn een surplus, maar mogen niet de drijfveer zijn om toe te treden.

 2. Kwaliteit is het streefdoel. Leden stellen de kwaliteit van de voorstellingen voorop en doen al het mogelijke binnen hun capaciteiten, zowel voor als achter de schermen om dit streefdoel te halen.

 3. Het lidgeld per theaterseizoen (september-augustus) is in 2023 vastgesteld op 12 euro per persoon ouder dan 16 jaar. Voor personen jonger dan 16 jaar is het lidgeld 18 euro (inclusief lidgeld van 1 ouder die mee dient aan te sluiten). Dit bedrag is ieder nieuw toneelseizoen voor herziening vatbaar.

 4. Explosief vzw zorgt voor de aansluiting en de verzekering van haar leden bij de overkoepelende organisatie Opendoek vzw.

 5. De aansluiting houdt het verbod in van elke handeling of nalatigheid die schadelijk is voor de vereniging.

 6. Men kan lid worden van de vzw door zich kandidaat te stellen bij een bestuurslid. Het bestuur beslist op de eerstvolgende bestuursvergadering of de kandidaat lid wordt.

 7. Leden kunnen uit de vereniging gesloten worden door het bestuur. Dit kan gebeuren wanneer ze de goede werking van de vereniging schaden, de goede naam van de vereniging in gevaar brengen, een onbetamelijk gedrag vertonen of zich niet houden aan het intern reglement. Het bestuur moet op de eerstvolgende algemene vergadering de uitsluiting verantwoorden. De algemene vergadering kan de uitsluiting herroepen met een 1/2 meerderheid van de aanwezige leden.

 8. De leden hebben geen recht op recuperatie van bijdragen, winsten of andere inkomsten.

 9. Leden mogen tegen verminderde (leden-)prijs deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Deze prijs wordt per activiteit vastgelegd door het dagelijkse bestuur. De toegangsprijzen voor de toneelopvoeringen worden door het bestuur bepaald.

 10. Leden kunnen zelf toneelprojecten voorstellen of zich als regisseur kandidaat stellen bij het bestuur. Hij of zij licht het bestuur in over zijn/haar plannen. Het bestuur zal op de eerstvolgende bestuursvergadering beslissen of Explosief dit project zal ondersteunen of niet. Bij toekenning wordt ook het budget bepaald en eventueel andere voorwaarden.

 11. De leden kunnen zich bij de regisseur kandidaat stellen om mee te spelen. De regisseur kiest vervolgens onder de opgegeven leden zijn cast. Indien niet-leden willen meespelen, worden ze geacht toe te treden tot de vereniging, tenzij anders overeen gekomen.

 12. Acteurs die zich opgegeven hebben om mee te spelen zijn verplicht om elke repetitie aanwezig te kunnen zijn, tenzij anders overeen gekomen.

 13. Achter de bar zijn enkel de medewerkers toegelaten die aangeduid zijn om op dat moment te helpen, tenzij mits toestemming van het bestuur.


FINANCIEEL BELEID

 1. De gelden van de vzw worden gestort op de bankrekening van Explosief vzw. Alle verhandelingen worden via deze rekening gedaan. Karen Van Roie, Lieve Peirtsegaele en Mario Galicia hebben ieder een volmacht op deze rekening. Zij mogen ieder apart geld afhalen tot een bedrag van 500 euro. Voor hogere bedragen moeten 2 gevolmachtigden samen het geld afhalen.

 2. De functies en de prestaties van de bestuursleden zijn onbezoldigd.

 3. Aankopen door de leden worden enkel terugbetaald als de aankoop vooraf werd goedgekeurd door het bestuur en bij afgifte van de rekening.

 4. Na afloop van de voorstelling worden de inkomsten van bar en toegangskaarten nageteld door twee personen (in het geval dat Explosief vzw de inkomsten beheert).


PUBLICATIE FOTO'S, BEELD- EN GELUIDOPNAMES

Bij alle activiteiten van Explosief vzw kunnen foto’s, beeld- en geluidopnames gemaakt worden door de vereniging zelf. Alle leden die willen acteren geven bij hun inschrijving uitdrukkelijk hun toestemming aan Explosief vzw om deze opnames te gebruiken om reclame te maken (website, Youtube, Soundcloud, geschreven pers, regionale tv, sociale media).


BEHEER - TOEZICHT

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat minimaal uit drie en maximaal zes leden.

 2. Omschrijving taken bestuur en algemene vergadering: zie statuten.

 3. In alle gevallen die niet voorzien zijn in het intern reglement en de statuten beslist het bestuur met gewone meerderheid.
Terug naar de inhoud